Over ons

De Werkgroep Huurders van de PvdA is in aanloop naar de landelijke verkiezingen van september 2012 opgericht door vier partijgenoten die lid zijn van de Huurcommissie.

Arbeid en inkomen, zorg, onderwijs en volkshuisvesting staan van oudsher bovenaan op de agenda van de PvdA. Daarbij wil de PvdA goed oog hebben voor de tegenovergestelde belangen. Dat lukt als het gaat om de werkgevers tegenover de werknemers, om de zorgaanbieders tegenover de patiënten of de mensen met een beperking, om de leerkrachten tegenover de leerlingen of hun ouders. Maar als het gaat om de sociale huursector is de balans verstoord geraakt. Sinds de verzelfstandiging in 1995 gaat de aandacht voor verhuurders ten koste van de huurders en betalen de laatsten het gelag. Letterlijk: er is altijd wel een reden te bedenken waarom de huren harder moeten stijgen dan de inflatie. Het gevolg is dat de betaalbaarheid van huren steeds meer onder druk komt te staan.

De Werkgroep Huurders van de PvdA beoogt de balans te herstellen door helder op te komen voor de belangen van huurders. We willen dat huurders bij de PvdA weer in beeld komen en dat de PvdA voor huurders weer aantrekkelijk wordt.

We zetten ons in voor de emancipatie van huurders. Huren is geen minderwaardige woonvorm. Er kunnen allerlei redenen zijn om te kiezen voor kopen of huren, voor groot en duur of klein en goedkoop. Als politieke partij dienen we de mensen daarin vrij te laten en hun keuze te respecteren. Wat de verhouding is tussen het aantal koop- en huurwoningen wordt dan bepaald door wat mensen willen, niet door de opvattingen van beleidsmakers over wat goed is voor het land. Om te zorgen dat er voor elke portemonnee voldoende keus is, zal de komende jaren vooral gebouwd moeten worden voor instromers op de woningmarkt.

We zetten ons in voor een objectief en transparant huurprijsstelsel en voor een integrale hervorming van álle fiscale woonmaatregelen voor kopers en huurders zodat alleen diegenen in hun woonlasten ondersteund worden, die dat gelet op hun inkomen nodig hebben.

We zetten ons in voor volwaardige zeggenschap van huurders op lokaal niveau en stimuleren dat lokale politici de samenwerking zoeken met huurdersorganisaties in hun eigen gemeente.

Wilt u zich aansluiten bij de werkgroep neem dan contact op met:

Anita Enbers [anita.engbers@hccnet.nl]

Henk Oostland [h.oostland@mevm.nl]